Kończąc gimnazjum, a więc w wieku ok. 16 lat, uczeń staje przed dość istotnym dla jego dalszego kształcenia, a zatem także wykształcenia i życia, wyborem. Musi on podjąć decyzję dotyczącą szkoły ponadgimnazjalnej. A wybierać ma w czym, gdyż szkolnictwo ponadgimnzjalne (szkoły średnie II stopnia) jest zróżnicowane. Szkoły te różnią się nie tylko nauczanymi treściami, ale również czasem nauki, egzaminami kończącymi ten etap edukacji oraz nadawanymi kwalifikacjami. Do placówek tych należą:

  • trzyletnie licea ogólnokształcące (16-19 lat) – jego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  • trzyletnie licea profilowane (16-19 lat), w których nauka, oprócz zakresu ogólnego, ukierunkowana jest także na kształcenie ogólnozawodowe. System określa 14 profili, np. administracyjny, chemiczny, leśniczy, transportowy itd. Także ukończenie liceum profilowanego umożliwia, po zdaniu egzaminu maturalnego, otrzymanie świadectwa dojrzałości;
  • czteroletnie technika (16-20 lat). Uczeń, kształcąc się w określonym zawodzie, może uzyskać, po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymać świadectwo dojrzałości, zdając egzamin maturalny;
  • dwu- lub trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe (16-18/19 lat) kształcące w zawodach czeladniczych – zwieńczeniem nauki w nich jest otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po ewentualnym zdaniu egzaminu zawodowego;
  • dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące (18/19 – 20/21 lat) przeznaczone dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Umożliwiają zdobycie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  • trzyletnie technika uzupełniające (18/19-21/22 lat), w których naukę kontynuować mogą absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Po zdaniu egzaminu zawodowego mogą uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymać świadectwo dojrzałości, zdając egzamin maturalny;
  • szkoły policealne, w których nauka trwa nie dłużej niż 2,5 roku, przeznaczone są dla osób posiadających średnie wykształcenie i umożliwiają im uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego;
  • trzyletnie szkoły specjalne, w których młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi przysposabiani są do pracy. Kończąc szkołę, uczniowie otrzymują świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy.

Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, absolwent szkoły średniej ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia. Uczelnie nie przeprowadzają dodatkowych egzaminów wstępnych (wyjątki mogą stanowić uczelnie sportowe lub artystyczne selekcjonujące kandydatów pod względem predyspozycji do określonego kierunku studiów), toteż w procesie rekrutacji ważną rolę odgrywają wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, zdawane na nim przedmioty oraz poziom zdawanego egzaminu (rozszerzony lub podstawowy), a także wszelkie inne osiągnięcia (sukcesy w np. w olimpiadach przedmiotowych). 


Piotr Kwiatkowski / 2010-01-20
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Copyright © 2018 Inne publikacje All rights reserved. | Admin | SiteMap