Należało zatem:

  • dostosować system edukacji do zapisów konstytucji oraz do reformy ustrojowej państwa,
  • dostosować kształcenie zawodowe do zmieniających się potrzeb gospodarki rynkowej,
  • silniej powiązać działania szkoły na każdym poziomie z rodziną i społecznością lokalną.

1 września 1999 roku był pierwszym dniem nowego roku szkolnego w zreformowanej szkole. Ośmioletnie szkoły podstawowe zastąpiono sześcioletnimi, do życia zostały powołane trzyletnie gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne różnego typu.

Struktura systemu oświaty w Polsce

Zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo do nauki, co z kolei zapewnia m.in. bezpłatny dostęp do nauki w szkołach publicznych. Obowiązkowi szkolnemu podlegają osoby w wieku 7-18 lat. Jednak status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum. 1 września 2004 roku wszedł w życie również obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego. 

Prześledźmy krótko kolejne szczeble edukacji:

Pierwszym segmentem w polskim systemie oświaty jest przedszkole. Uczęszczają do niego dzieci w wieku 3-6 lat (obowiązkowo dla sześciolatków, młodsze dzieci mogą tam zostać posłane, ale nie muszą). O uczęszczaniu dziecka do przedszkola decyzję podejmują jego rodzice. Głównym zadaniem przedszkola jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole.

Dziecko siedmioletnie (a od września 2009 roku już sześcioletnie) rozpoczyna naukę w szkole podstawowej. Placówki te podlegają tzw. rejonizacji tak, by dziecko uczęszczało do szkoły znajdującej się możliwie najbliżej jego miejsca zamieszkania. Nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat. Podzielona jest na dwa etapy:

I etap to klasy I-III (pierwsze 3 lata), jest to edukacja wczesnoszkolna realizowana przez nauczanie zintegrowane,

II etap obejmujący klasy IV-VI, prowadzony jest już z podziałem na poszczególne przedmioty.

Nauka w szkole podstawowej kończy się przystąpieniem ucznia do interdyscyplinarnego sprawdzianu kompetencji (czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy praktyce). Jest on jednakowy dla wszystkich uczniów (dostosowany jednak do ewentualnych dysfunkcji ucznia). 

Gimnazjum jest szkołą średnią I stopnia. Trzyletnią naukę w nim rozpoczyna młodzież, która ukończyła szkołę podstawową, a więc w wieku 13 lat. Kształcenie na tym etapie ma charakter ogólny. Zwieńczeniem nauki w gimnazjum jest egzamin organizowany przez Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE).


Piotr Kwiatkowski / 2010-01-20
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Copyright © 2017 Inne publikacje All rights reserved. | Admin | SiteMap